ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Υπόμνημα Συλλόγου
Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Αξιότιµοι κύριοι/ες,

Είμαστε απόφοιτοι του πρώην Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, δηλαδή, του τριτοβάθμιου ιδρύματος, που με την ισχύ του Ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστήμιών και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» μετατράπηκε σε «Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» απονέμοντας πτυχία τα οποία ανήκουν στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθ. 2 παρ. 2α του Ν. 4485/2017. Συγχρόνως, είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.

Οι απόφοιτοι του εν λόγω Α.Ε.Ι. Τ.Τ., από συστάσεώς του έως σήμερα, ανέρχονται περίπου στους 20,252, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. της χώρας, από το 2001 έως το 2016 ανέρχονται στους 269,000.  Σύμφωνα με τον μέσο αριθμό αποφοίτησης ανά έτος από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων όλων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ., από ιδρύσεώς τους, εκτιμάται άνω των 400.000.

Επειδή στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις «μετεξέλιξης ή πανεπιστημιοποίησης» εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προβλέφθηκε η ισοτιμία και αντιστοίχιση των παλαιών πτυχίων με τα νέα πανεπιστημιακά, όπως λ.χ.:

 1. με το Ν. 1865/1989, προβλέφθηκε η διαδικασίας μετατροπής των πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σε Τ.Ε.Ι..
 2. η περίπτωση της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών), Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής, Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Α.Β.Σ.Π. (Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς), για τις οποίες το π.δ. 377/1989 προέβλεψε την ισοτιμία και αντιστοίχιση των πτυχίων τους αντιστοίχως με τα νέα πτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 3. καθώς και η περίπτωση των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) που λειτουργούσαν ως Ανώτερες Σχολές εποπτευόμενες από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις οποίες προβλέφθηκε διαδικασία ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), δυνάμει της υπ’ αριθ. Β1/421/1986 (ΦΕΚ 344 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1674/1986.

Αδυνατούμε να καταλάβουμε για ποιον λόγο οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αν και απόφοιτοι ενός αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (τόσο διά νόμου και επισήμων εθνικών δηλώσεων όσο και διά των διεθνών ακαδημαϊκών προτύπων, κατηγοριοποιήσεων και ορισμών), αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το Ελληνικό Κράτος σε σχέση με ανάλογες περιπτώσεις του παρελθόντος και δη όταν πρόκειται για απολύτως ισότιμο ίδρυμα, ίσης διάρκειας και ίδιου επιπέδου με το νέο-ιδρυθέν;

Επειδή σύμφωνα με τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος  «5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως ο νόμος ορίζει. 7. Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές».

Η διάκριση της ανώτατης από την ανώτερη εκπαίδευση στην Ελλάδα επιβάλλεται και κατοχυρώνεται συνταγματικά. Διά των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης, στον θεμελιώδη νόμο του κράτους ο οποίος είναι το Σύνταγμα, θέτει ένα τυπικό και ένα ουσιαστικό κριτήριο της εν λόγω διάκρισης. Το τυπικό κριτήριο είναι ότι οι σπουδές ανώτερης εκπαίδευσης έχουν έως τριετή διάρκεια, ενώ το ουσιαστικό ότι ως ανώτερη νοείται μόνο η επαγγελματική ή άλλη εκπαίδευση. Επιπλέον, στο Σύνταγμα δεν κατοχυρώνεται και δεν τυποποιείται ως αυτοτελή έννοια του δικαίου της εκπαίδευσης η κατηγορία «Πανεπιστήμια», παρά μόνο η κατηγορία «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έννοια κατοχυρώνεται και τυποποιείται ως αυτοτελώς συνταγματική, διότι σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο του Συντάγματος η «ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση» (παρ. 5) και των οποίων οι καθηγητές «είναι δημόσιοι λειτουργοί» (παρ. 6). Η έννοια αυτή αντιδιαστέλλεται πλήρως προς την ανώτερη εκπαίδευση, η οποία τυποποιείται στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου διότι αυτή είναι η «επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση»  η οποία παρέχεται «από σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια». Συγχρόνως όμως, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς τον χαρακτηρισμό ιδρυμάτων του παρελθόντος ως «σχολές ανώτατης εκπαίδευσης» τα οποία ενώ ανήκαν αναμφίβολα στην ανώτατη εκπαίδευση δεν χαρακτηρίζονταν και, κατά νομική ακριβολογία, δεν ήταν πανεπιστήμια. Τέτοια ιδρύματα, που διακρίνονταν από τα πανεπιστήμια ήταν για παράδειγμα η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών, η Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ακόμη και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παρ’ όλα αυτά όμως, μέσω του Συντάγματος του 1975, τα ιδρύματα αυτά είτε μετετράπησαν σε πανεπιστήμια (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) είτε εξομοιώθηκαν πλήρως με πανεπιστήμια (Πολυτεχνεία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών) και ανήκουν πλέον στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. (Χρυσόγονος 2015, Γνωμοδότηση προς το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Επειδή δυνάμει της υπ’ αριθ. 4247/2013 απόφασης του Γ’ τμήματος του ΣτΕ (σκέψη 5) «Επειδή, ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες αναπτύσσεται ήδη ενιαίος χώρος ανώτατης (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής) εκπαίδευσης και τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και παραγωγής για επιστημονικώς καταρτισμένα στελέχη και διαπιστώνοντας ότι τα Τ.Ε.Ι., με τις συνεχείς αναβαθμίσεις των προσόντων των εκπαιδευτικών τους και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών τους, είχαν αποκτήσει στην πράξη τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της ανώτατης εκπαίδευσης, προέβη στην αναδιοργάνωση του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης. Με τον ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. ως «σχολές ανώτερης βαθμίδας» καταργούνται, ταυτόχρονα δε ιδρύονται, με την ίδια ονομασία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά το άρθρο 1 του ν. 2916/2001 η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από τον πανεπιστημιακό τομέα και τον τεχνολογικό τομέα που περιλαμβάνει τα ιδρυόμενα με τον εν λόγω νόμο Α.Τ.Ε.Ι. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 τα Α.Τ.Ε.Ι. αποβλέπουν στην παροχή εκπαιδεύσεως, η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή απλής μετάδοσης εξειδικευμένων γνώσεων, εμπειριών και δυνατοτήτων για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος, και τούτο διότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων τους και την διεξαγωγή τεχνολογικής έρευνας για την ανάπτυξη και μεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.» 

Επειδή το νομικό καθεστώς των Α.Ε.Ι. Τ.Τ., μετά την «ανωτατοποίησή» τους (Ν. 2916/2001), χαρακτηρίζεται από μια σταθερή πορεία εξομοίωσης με τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα, με την σταδιακή εξάλειψη των όποιων διαφοροποιήσεων είχαν διατηρήσει οι νόμοι 2916/2001, 3549/2007 και 4009/2011. Με τον Ν. 4485/2017 κορυφώθηκε η νομοθετική εξομοίωση, διότι ο νόμος αυτός ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα των Α.Ε.Ι. (γενικές αρχές, αυτοδιοίκηση και όργανα, καθηγητικό και λοιπό προσωπικό, σπουδές, φοιτητές κλπ.) κατά τρόπο ενιαίο και χωρίς διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, ο νομοθέτης αφενός έχει κατοχυρώσει πλήρως τον ανώτατο ακαδημαϊκό χαρακτήρα των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. εντάσσοντάς τα, τυπικά και ουσιαστικά, στην κατηγορία των Α.Ε.Ι. μαζί με τα Πανεπιστήμια και αφετέρου κατέστησε σαφές ότι τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. και τα Πανεπιστήμια έχουν, καταρχήν και κατά βάση, κοινή αποστολή την οποία επιτελούν βάσει κοινών κανόνων και αρχών. Άλλωστε, αυτό ακριβώς διαπιστώνει ο ίδιος ο νομοθέτης στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4610/2019 (σελ. 11 έως 13)  (Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις), συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

 1. «Πρέπει να σημειωθεί ότι το Τ.Ε.Ι. Κρήτης έχει πολυετή συμμετοχή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που ξεκίνησαν ήδη από το 2004 με τη συνεργασία των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ε.Κ.Π.Α. αλλά και με ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.»
 2. «Παράλληλα, πολλές διδακτορικές διατριβές έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια στα ερευνητικά εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης, με τους Καθηγητές του Ιδρύματος να συμμετέχουν σε τριμελείς ή/και επταμελείς επιτροπές παρακολούθησης, παρά το γεγονός ότι οι ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών.»

«Τον Μάϊο του 2016 πραγματοποιήθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, η οποία ορίστηκε από την Αρχή Διασφάλισης

 1. Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Στην αξιολόγηση αυτή, η επιτροπή των εξωτερικών αξιολογητών έδωσε το χαρακτηρισμό «Θετικά (Positive Evaluation)» στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης.»
 2. «Επίσης, ολοκληρώθηκε στις 13.12.2018 η αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες της ΑΔΙΠ με πολύ θετικά αποτελέσματα και τελική κατάταξη “substantial compliance”»
 3. «Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προσφέρει σήμερα υψηλού επιπέδου έρευνα με στόχο την άμεση συμβολή της, αφενός στην εκπαίδευση και αφετέρου στη στήριξη της κοινωνίας και την ανάπτυξη της οικονομίας της Κρήτης και ευρύτερα της Ελλάδας, με την αντίστοιχη ερευνητική πολιτική του να εστιάζεται στη δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και αριστείας σε όλα τα επίπεδα.»
 4. «Ειδικότερα, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης έχει να επιδείξει κάτω από το διαχειριστικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Επιτροπής Ερευνών διαχρονικά, αλλά ιδίως τα τελευταία χρόνια, μια σημαντική ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα σε πολλά επιστημονικά πεδία, η οποία τεκμηριώνεται από το σημαντικό αριθμό ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που υλοποιεί, τα στατιστικά στοιχεία από επίσημες βάσεις δεδομένων, αλλά και τις πολυπληθείς εθνικές και διεθνείς συνεργασίες στις οποίες εμπλέκεται.»
 5. «Ο προϋπολογισμός των έργων που έχει διαχειριστεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης την τελευταία 5ετία (2013-2018) ξεπερνά τα 80εκ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης βρίσκεται στην υψηλότερη θέση μεταξύ των Τ.Ε.Ι. της χώρας, όσον αφορά την προσέλκυση ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων, ενώ βρίσκεται ταυτόχρονα σε υψηλή θέση μεταξύ όλων των ελληνικών Α.Ε.Ι., ξεπερνώντας μια σειρά από ελληνικά πανεπιστήμια.»
 6. «Πρόσφατα, η έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την περίοδο 2002/2016, ανέδειξε ότι το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται στη κορυφή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που παράγουν τις περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις, ενώ ταυτόχρονα ξεπερνά έξι Πανεπιστήμια της χώρας.»
 7. «Επίσης, για την ίδια χρονική περίοδο, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης βρίσκεται στη πρώτη θέση μεταξύ των Τ.Ε.Ι. και ξεπερνά επτά Πανεπιστήμια της χώρας σε σχέση με τη διεθνή αναγνώριση του επιστημονικού έργου των ερευνητικών του ομάδων.»
 8. «Συμπερασματικά, όπως φαίνεται από τους δείκτες που παρουσιάζει η τελευταία έκδοση του ΕΚΤ, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης διακρίνονται για την ποιότητα, την αριστεία και την πρωτοτυπία τους και αναγνωρίζονται σε σημαντικό βαθμό από άλλους επιστήμονες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.» 

Επιπλέον κλείνοντας την αιτιολογική έκθεση για το Τ.Ε.Ι. Κρήτης επισημαίνεται ότι:

 1. «Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, είναι σήμερα ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που από την ένταξή του το 1983 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και -κυρίως- από το 2001 στην Ανώτατη Εκπαίδευση, συνεχώς εξελίσσεται, συχνά με αλματώδη τρόπο, και σήμερα θεωρείται με βάση διεθνώς αποδεκτούς δείκτες και αξιολογήσεις, ένα από τα ακαδημαϊκά καλύτερα Τ.Ε.Ι. της χώρας, που σε αρκετούς δείκτες μάλιστα υπερτερεί έναντι πολλών ελληνικών Πανεπιστημίων. Η μεγάλη πλειονότητα των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος διαθέτει πολύ υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Συνολικά, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης παρέχει υψηλής ποιότητας προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, όπως προκύπτει και από τις εξωτερικές αξιολογήσεις του Ιδρύματος και των Τμημάτων του, ενώ οι απόφοιτοί του έχουν διαχρονικά καταλάβει σημαντικές θέσεις στον παραγωγικό (δημόσιο και ιδιωτικό) ιστό της Κρήτης, αλλά και ολόκληρης της χώρας.»
 2. «Τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης σχετίζονται άμεσα με βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ειδικότερα της οικονομίας της Κρήτης.»
 3. «Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης έχει μια συστηματική δραστηριότητα εξωστρέφειας, τόσο προς τις τοπικές κοινωνίες της Κρήτης, όσο και προς τους παραγωγικούς φορείς του νησιού και της χώρας. Αυτό άλλωστε καταγράφεται από (i) την πληθώρα προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων με Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης, (ii) το σημαντικότατο αριθμό ερευνητικών έργων με ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς της Κρήτης, αλλά και ολόκληρης της χώρας (17 εγκεκριμένα έργα στο πρόγραμμα «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» της ΓΓΕΤ), (iii) τη συμμετοχή σε δίκτυα πανελλήνιας εμβέλειας (ή και το συντονισμό αυτών), σε εγκεκριμένες εθνικές υποδομές σε συνέργεια με υποδομές πανευρωπαϊκής διάστασης, με τη συμμετοχή δημόσιων Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, αλλά και εταιρειών εθνικής διάστασης.»
 4. «Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης έχει αναπτύξει στέρεες και αποδοτικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Κρήτης.»
 5. «Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά και τις εν γένει εκπαιδευτικές και ερευνητικές επιδόσεις των ακαδημαϊκών του μονάδων, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξή του στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.»

   Συμπληρώνοντας στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4610/2019, ο ν. 2916/2001, ενέταξε τα  Τ.Ε.Ι. στην ανώτατη εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας το ήδη τότε αναβαθμισμένο επίπεδο σπουδών που παρείχαν, τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών όσο και στο επίπεδο των προσόντων των διδασκόντων. Στη συνέχεια, οι νόμοι 3549/2007 και νόμοι 4009/2011 εδραιώνουν τα Τ.Ε.Ι. ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σύμφωνα µε το ν. 4485/2017,  «στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής τους, τα Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) παρέχουν ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα µε τις τάσεις της σύγχρονης επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα Τ.Ε.Ι. εστιάζουν στις εφαρμογές των σύγχρονων επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών συνδυάζοντας την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών µε την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

   Συνεπώς, όλα τα Α.Ε.Ι. παρέχουν σπουδές µε υψηλό θεωρητικό υπόβαθρο και επιπλέον τα Τ.Ε.Ι., εστιάζουν στην εφαρμογή των επιστημών. Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νόμου 4610/2019, στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης λειτουργούν πολλά Τμήματα αναγνωρισμένα για την ποιότητα σπουδών που παρέχουν, ποιότητα που πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, και από τις πολύ θετικές αξιολογήσεις τους µέσω και της Α.ΔΙ.Π.. Τα προγράμματα σπουδών αυτών των Τμημάτων έχουν ήδη, όπως εξελίχθηκαν στην πορεία των χρόνων, αυξημένο θεωρητικό υπόβαθρο, προσιδιάζοντας σε προγράμματα σπουδών Τμημάτων πανεπιστημίου. Το ίδρυμα έχει καταξιωθεί σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο έχοντας πληθώρα συνεργασιών με αντίστοιχα άλλα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια καθώς και με Ερευνητικά Κέντρα καθιστώντας το, το πρώτο Τ.Ε.Ι. σε βαθμολογική κλίμακα ενώ ξεπερνά βαθμολογικά κι άλλα Πανεπιστήμια. Παρά το γεγονός ότι στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης λειτουργούσαν τμήματα που είχαν αρκετά υψηλό επίπεδο σπουδών και παρά το γεγονός ότι θεράπευαν γνωστικά αντικείμενα που ήταν χρήσιμα για την τοπική κοινότητα, με βάση την αιτιολογική έκθεση διατυπώνεται πως έπρεπε να κλείσουν άρδην διότι η Τεχνολογική Εκπαίδευση «δεν ανταποκρίνονταν» στις διεθνείς και ακαδημαϊκές ανάγκες καθότι το αντικείμενο αυτό καλύπτεται από τα αντίστοιχα πολυτεχνεία της χώρας. Συνεπώς από την αιτιολογική έκθεση του ν. 4610/2019 αντιλαμβάνεται κάποιος ότι με αυτά τα δεδομένα, κρίθηκε αναγκαία η κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ώστε µε το ικανό προσωπικό και τις υποδομές του να δημιουργηθεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δια της απορροφήσεως του πρώτου.

Παρόλα αυτά καθίσταται σαφές ότι συντελείται μια αναδιοργάνωση (συγχώνευση ή κατάργηση) κάποιων τμημάτων που λειτουργούσαν εντός του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με χαρακτηριστικά παραδείγματα το τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το οποίο με την ίδρυση του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. καταργήθηκε καθώς και τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. τα οποία εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο τμήμα (ως είθισται άλλωστε να γίνεται διαχρονικά, και πέραν των υφιστάμενων εθνικών αναγκών, σε διεθνές επίπεδο, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αφουγκράζονται και ακολουθούν τις  επιστημονικές, ακαδημαϊκές και  κοινωνικές εξελίξεις)  και όχι για αναβάθμιση σε κάτι ανώτερο όπως αφήνεται να εννοηθεί για λόγους άγνωστους τόσο από  κάποιες κυβερνήσεις του παρελθόντος όσο και από διάφορες συντεχνιακές εστίες.

Επειδή σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4009/2011 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει σήμερα «Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων». Κατόπιν αυτού, είναι σαφές ότι τα πτυχία των Τ.Ε.Ι. και των Πανεπιστημίων είναι απολύτως ισότιμα.

Επειδή βάσει επίσημων εθνικών δηλώσεων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στην Ε.Ε. ως ιδρύματα προγραμμάτων σπουδών ακαδημαϊκού προσανατολισμού καθίσταται σαφές ότι τα πτυχία των Τ.Ε.Ι. και των Πανεπιστημίων είναι απολύτως ισότιμα ως προς όλες τις συνέπειες.

Επειδή βάσει των διεθνών ακαδημαϊκών προτύπων, κατηγοριοποιήσεων και ορισμών (UNESCO ISCED 2011) ως προγράμματα σπουδών 6ης  βαθμίδας, επιπέδου Bachelor, ορίζονται αυτά που έχουν είτε εξ’ ολοκλήρου θεωρητική βάση είτε θεωρητική βάση με στοιχεία εφαρμογής και συμπληρώνονται από υψηλού επιπέδου έρευνα ή/και από υψηλού επιπέδου επαγγελματική πρακτική. “Programmes at ISCED level 6, or Bachelor’s or equivalent level, are often designed to provide participants with intermediate academic and/or professional knowledge, skills and competencies, leading to a first degree or equivalent qualification. Programmes at this level are typically theoretically-based but may include practical components and are informed by state-of-the-art research and/or best professional practice. They are traditionally offered by universities and equivalent tertiary educational institutions.”

Επειδή η μη ύπαρξη διαδικασίας ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων μας με τα πανεπιστημιακά πτυχία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου δημιουργεί απόφοιτους δύο ταχυτήτων (στην περίπτωση μάλιστα των μηχανικών δημιουργεί τρείς, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. – Τ.Ε.Ι. – Πολυτεχνεία) και συγχρόνως προσβάλλει το κύρος των πτυχίων μας, δημιουργώντας  τόσο προβλήματα σε όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας όσο και αύξηση, αντί για μείωση, της εντροπίας στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, κάτι που προφανώς αντιτίθεται και στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ομοιόμορφης και ενιαίας έκτης βαθμίδας.

Επειδή το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, σύμφωνα με τις εξωτερικές αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ, βαθμολογήθηκε με «Positive Evaluation» αντίστοιχα, στις οποίες συμβάλαμε κι εμείς!

Επειδή όλοι οι απόφοιτοι του εν λόγω Α.Ε.Ι. Τ.Τ. είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. διότι αυτό δημιουργήθηκε διά της απορροφήσεως του.

Επειδή η θέσπιση διαφορετικών διαδικασιών αντιστοίχισης και η αντιμετώπιση με τελείως διαφορετικό τρόπο των ν+2 φοιτητών και των αποφοίτων σε σχέση με τους υπόλοιπους εγγεγραμμένους φοιτητές, στερείται τόσο ακαδημαϊκής όσο και νομικής λογικής και δημιουργεί αντισυνταγματική διάκριση ανάμεσα σε πολίτες ίσων προσόντων που εισήχθησαν στα ίδια τμήματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και παρακολούθησαν ή παρακολουθούν ακριβώς τα ίδια ή απολύτως αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.

Επειδή δεν νοείται ύπαρξη διαφοροποίησης μεταξύ μηχανικών με Bachelor of Applied Sciences (BA.Sc.) και Master of Science (MSc) των 330-360 ECTS και μηχανικών πολυτεχνικών σχολών με Ιntergrated Master των 300 ECTS, δημιουργώντας κατηγορίες που αντιτίθενται τόσο στην Συνθήκη της Bologna και τις ευρωπαϊκές οδηγίες όσο και στα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.

Επειδή δεν νοείται η όποια αντιστοίχιση και ισοτίμηση τμημάτων, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ίσης διάρκειας με αποκλίνοντα τρόπο από τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, οδηγίες και πρακτικές.

Επειδή δεν νοείται η όποια διαφοροποίηση μεταξύ Α.Ε.Ι. Τ.Τ και Α.Ε.Ι. Π.Τ. και δη μετά την Συνθήκη της Bologna, την δήλωση των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στην Ε.Ε. από το Ελληνικό κράτος ως ακαδημαϊκά ιδρύματα απόλυτα ισότιμα των Α.Ε.Ι. Π.Τ. αλλά και μετά τις σαφείς οδηγίες της Ε.Ε. για άρση της όποιας υφιστάμενης διαφοροποίησης διά της πλήρους εναρμόνισης του εθνικού πλαισίου προσόντων με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό.

Επειδή σε οποιαδήποτε μετατροπή και αλλαγή του status ενός ιδρύματος στο παρελθόν, ακόμα και από ανώτερη σχολή σε Α.Ε.Ι., ακολούθησε και αλλαγή του status των αποφοίτων. Για ποιον λόγο τώρα συντελείται αυτή η άδική διάκριση εις βάρος των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ., κυρίως με την παράλειψη αυτόματης αντιστοίχισης των πτυχίων, και μάλιστα όταν πρόκειται για ισότιμα με τα πανεπιστήμια ιδρύματα;

Επειδή το γεγονός αυτό προκαλεί επιπλέον προβλήματα στο κύρος των πτυχίων μας διότι μας καθιστά απόφοιτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν υπάρχουν πια!

Επειδή τα αιτήματα μας είναι δίκαια, νόμιμα και σύμφωνα με την ακαδημαϊκή ιστορία-πορεία του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Επειδή αποτελεί κατάφωρη αδικία, παραπλάνηση και εξαπάτηση η αντιμετώπιση των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. ως απόφοιτους δεύτερης κατηγορίας, με σαφή διάκριση απ’ τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. κυρίως στα επαγγελματικά δικαιώματα και στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, την στιγμή που δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους ένα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. απόλυτα ισότιμο

με τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. της χώρας, τόσο βάσει νόμου, Συντάγματος και ευρωπαϊκών οδηγιών όσο και ακαδημαϊκών αξιολογήσεων.

Επειδή λόγω των παραπάνω καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό, ακαδημαϊκό ή λογικό αντεπιχείρημα ή εμπόδιο στην αυτόματη αντιστοίχιση και ως προς όλες τις συνέπειες ισοτίμηση των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα αντίστοιχα ή συναφή τμήματα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Επειδή είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες και η μη ύπαρξη διαδικασίας ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων μας με τα νέα πανεπιστημιακά πτυχία του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., μας  καθιστά κατάφωρα αδικημένους, και

Επειδή οι μέχρι τώρα προθέσεις των πολιτικών ιθυνόντων δείχνουν ότι δεν έχουν κανένα σκοπό να επιλύσουν το ζήτημα.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,

Aξιώνουμε:

την άμεση κύρωση διατάξεων που να κατοχυρώνουν την πλήρη και ως προς κάθε συνέπεια αυτοδίκαιη ισοτίμησης και αντιστοίχιση των πτυχίων των Τμήματος του πρώην Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τ.Τ. Κρήτης, με τα νέα, ίσης διάρκειας σπουδών (240 ECTS) και ίδιας βαθμίδας (EQF Level 6) πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων και κατευθύνσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Αντιστοίχιση των παλαιών πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα νέα πτυχία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

1. Πτυχία T.E.I τετραετούς διάρκειας σπουδών:

Όσα πτυχία αποκτήθηκαν μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. το 2001, όντας πτυχία Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος τετραετούς διάρκειας σπουδών και 240 ECTS, τα οποία ανήκουν στο επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, καθώς και όσα ήταν ήδη τετραετούς διάρκειας σπουδών πριν το 2001, να αντιστοιχιστούν αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας με τα νέα πτυχία, των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. τετραετούς διάρκειας σπουδών.

2. Πτυχία τμημάτων μηχανικών Τ.Ε. και γεωπόνων Τ.Ε. των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. που αποκτήθηκαν μετά την «ανωτατοποίηση» των Τ.Ε.Ι. το 2001 (τέσσερα έτη σπουδών):

α) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών τμημάτων ή κατευθύνσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. πενταετούς διάρκειας σπουδών αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχισης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. πενταετούς διάρκειας σπουδών κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού έτους για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

3. Πτυχία Τ.Ε.Ι. διάρκειας σπουδών τρεισήμισι ετών:

Όσα πτυχία αποκτήθηκαν πριν το 2001, διάρκειας σπουδών τρεισήμισι ετών, όντας πτυχία Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αντιστοιχιστούν:

α) Αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενάμισι έτους, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχισης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β) Κατόπιν παρακολούθησης ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

4. Πτυχία τμημάτων μηχανικών Τ.Ε. και γεωπόνων Τ.Ε. που αποκτήθηκαν πριν την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. το 2001 (τρεισήμισι έτη):

α) Αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. πενταετούς διάρκειας σπουδών, για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσεράμισι ετών, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχισης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. πενταετούς διάρκειας σπουδών κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων ενάμισι ακαδημαϊκού έτους για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσεράμισι ετών, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχισης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

5. Σχετικά με τμήματα που απέκτησαν νέο γνωστικό αντικείμενο, για τμήματα που καταργήθηκαν καθώς και για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων

α) Σε όσα Τμήματα προκύπτουν κατόπιν των συγχωνεύσεων νέα επιστημονικά αντικείμενα και το ποσοστό των μη συναφών μαθημάτων στο νέο πρόγραμμα σπουδών ξεπερνά το 33% των διδαχθέντων μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών ή επήλθε εν γένει σημαντική αλλαγή στο νέο πρόγραμμα σπουδών, να οριστεί η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων από την Συνέλευση του οικείου Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, τα επιπλέον μαθήματα δεν δύνανται να ξεπερνούν τα 30 ECTS.

β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα ή κατεύθυνση στο Πανεπιστήμιο που απορρόφησε το Ίδρυμα αποφοίτησης του αιτούντος, να δίδεται η δυνατότητα αίτησης αντιστοίχισης σε έτερο Πανεπιστήμιο, στο οποίο υπάρχει αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα ή κατεύθυνση.

γ) Σε περίπτωση κατάργησης τμημάτων τα οποία λειτουργούσαν ως πρόγραμμα σπουδών Τ.Ε.Ι. Κρήτης και τα οποία καταργήθηκαν είτε με το σχέδιο Αθηνά είτε με την εφαρμογή του ν. 4610/2019 (τμήματα μηχανικών φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Τ.Ε. καθώς και δομικών έργων Τ.Ε.), να δίδεται η δυνατότητα αίτησης αντιστοίχισης σε έτερο Πανεπιστήμιο, στο οποίο υπάρχει αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα ή κατεύθυνση.

δ) Προτείνουμε η διαδικασία παρακολούθησης και εξέτασης των μαθημάτων που εφαρμόζεται μέσω διαδικασιών αντιστοίχισης να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως καθότι πολλοί απόφοιτοι του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης έχουν μετακινηθεί οριστικώς σε διαφορετική τοποθεσία από αυτήν που βρίσκεται το ίδρυμα ή πλέον εργάζονται με αποτέλεσμα να αδυνατούν να παρακολουθήσουν μαθήματα τις πρωινές ώρες. Ούτως ή άλλως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί, σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο, μια θεσμοθετημένη μορφή εκπαίδευσης. Επιπλέον, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει εφαρμοστεί από το Ελληνικό κράτος ως ενδεικτικός τρόπος εκπαίδευσης σε περιόδους κρίσεως. Ως εκ τούτου, για όποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις συνιστάται η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων προτείνονται οι εξ αποστάσεως διαδικασίες χάριν διευκόλυνσης τόσο των αποφοίτων όσο και των τμημάτων.

6. Πλήρη και ως προς κάθε συνέπεια ισοτίμηση των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα πτυχία των Α.Ε.Ι. Π.Τ.:

Επί τη βάσει των συστάσεων και πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτούμαστε την άρση της όποιας διάκρισης διατηρείται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, στις προκηρύξεις θέσεων στον δημόσιο τομέα και στα εκδεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα, ανάμεσα σε τίτλους σπουδών έκτου επιπέδου του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που εκδόθηκαν από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα και από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα.

7. Την αυτοδίκαιη ένταξη των φοιτητών κύκλου σπουδών T.E.I. Κρήτης Τ.Ε. του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στα αντίστοιχα νέα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου.

Με την προσήκουσα τιμή,

Τα μέλη της διοικήσεως του Συλλόγου,

Αλέξανδρος Μπριτζολάκης – Πρόεδρος

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Δημήτριος Γαλάνης – Αντιπρόεδρος
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Αθηνά Αβραμάκη – Γενική Γραμματέας

Νοσηλευτικής Τ.Ε.

Αργυρώ Πατεράκη – Ειδική Γραμματέας

Νοσηλευτικής Τ.Ε.

Εμμανουήλ Στρατάκης – Ταμίας

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Αριστομένης Καργάτζης

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ευάγγελος Σταματάκης

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.