Νομοθετικό Καταθετήριο

Νομοθετικό Καταθετήριο

Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις νομοθεσίες, αιτιολογικές εκθέσεις,  διατάξεις καθώς και τις εξωτερικές αξιολογήσεις ΑΔΙΠ που αφορούν τα πρώην Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Εξωτερικές Αξιολογήσεις Ποιότητας Σπουδών της ΑΔΙΠ

H Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και λειτουργεί από το 2006 με αποστολή την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοικείται από τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 10 Καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και εκπροσώπους των μη ακαδημαϊκών ερευνητικών κέντρων, των Επιμελητηρίων και των φοιτητών και σπουδαστών της χώρας. Η ΑΔΙΠ είναι διοικητικά αυτόνομη, εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας ως προς τη νομιμότητα των πράξεών της και είναι υπεύθυνη σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή υποστηρίζει την Πολιτεία και τα ΑΕΙ στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των ΑΕΙ. Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των ΑΕΙ.

Βάσει του Ν. 4009/2011, οι αρμοδιότητες της ΑΔΙΠ διαρθρώνονται σε δύο μεγάλους άξονες: (α) τις σχετικές με τη διασφάλιση της ποιότητας και (β) τις σχετικές με την υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η ΑΔΙΠ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA).

Πηγή: https://www.ethaae.gr/el/adip/sxetika-me-tin-adip