Απάντηση Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς την προδοτική στάση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ηρακλείου

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Απάντηση Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς την προδοτική στάση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ηρακλείου

Με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) απάντησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης στις κατηγορίες της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ηρακλείου όσον αφορά την νομιμότητα του εγγράφου του πορίσματος γνωμοδοτικής επιτροπής για την διαδικασία αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά με τους νέους τίτλος σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε γραπτώς από τον κ. Κατρά, Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ηρακλείου, ότι το συγκεκριμένο έγγραφο (Πρακτικό της επιτροπής για την εισήγηση διαδικασίας εξομοίωσης των τίτλων σπουδών των Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας & Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με τίτλους σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) δεν είναι έγκυρο καθότι δεν φέρει τις υπογραφές των συμμετεχόντων.

Ο ισχυρισμός αυτός είναι ανυπόστατος καθότι  το επίμαχο έγγραφο έχει αριθ.πρωτ. 71942/04-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΖΥ46Μ9ΞΗ-ΓΒΑ) και αναφέρει όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων στην αρχική και στην τελευταία σελίδα του εγγράφου καθώς και την ημερομηνία διεξαγωγής. Καταγγέλλουμε αυτήν την προδοτική στάση, διότι όχι μόνο δεν μας στήριξαν στην συνεδρίαση της 23/02/2023 της Συγκλήτου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., αλλά καταφέρθηκαν και εναντίον μας με απρεπείς εκφράσεις τύπου καφενείου όπως π.χ. «ότι τους την φέραμε και τους εξαπατήσαμε».

Παρατίθεται αυτούσιο το Πρακτικό της επιτροπής για την εισήγηση διαδικασίας εξομοίωσης των τίτλων σπουδών των Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας & Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με τίτλους σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.